O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligi Akademiyasi huzuridagi Fuqoro mufazasi institutida MChJ " Musoffo Obi Hayot" xodimlari 30 saotlik o'quv dasturini to"liq o'zlashtirishdi.

Проведена 30- ти часовая программа обучения сотрудников МЧЖ " Мусоффо Оби Хает" в институте Гражданской защиты при Академии Министерства Черезвычайных Ситуаций Республики Узбекистан.